Đáp án câu hỏi : đường ngay thông thống hai cống hai bên