Bộ Y Tế: Cẩn Trọng Thông Tin "Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh Dự Phòng Covid