Đáp án nào không đúng khi nói về Hiệu ứng Dòng điện?