DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC MIỄN THI VÀ XÉT TUYỂN THẲNG VÀO ĐẠI HỌC NĂM 2020