ĐÁNH BẠI THÁP VÕ THẦN TẦNG 7 CÓ THỂ NHẬN ĐƯỢC VỆ HỒN NÀO?