Đánh bại tháp võ thần tầng 7 có thể nhận được vệ hồn nào?