Đại hỏa ngục vương hút hiệu ứng nào khi tóm thành công người chơi?