Bài 26: mở rộng nền file ảnh bằng lệnh canvas size