CẦN ĐÁNH BẠI BAO NHIÊU ĐẠI NỘI THỊ VỆ ĐỂ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ TAI HỌA CỦA SOGUN?