Cần đánh bại bao nhiêu đại nội thị vệ để hoàn thành nhiệm vụ tai họa của sogun?