Cách sửa lỗi out of range trong liên minh huyền thoại