Bukka Của Phụ Bản Hắc Long Cần Sử Dụng Mấy Loại Kĩ Năng Khống Chế Để Vượt Qua Cơ Chế Đặc Biệt?