Bốn chân chong chóng hai bụng kề nhau cắm giữa phao câu nghiến đi nghiến lại