Bom của Đại Hỏa Ngục Vương đặt trên 3 người đánh Boss đầu tiên có bán kính bao nhiêu mét?