BOM CỦA ĐẠI HỎA NGỤC VƯƠNG ĐẶT TRÊN 3 NGƯỜI ĐÁNH BOSS ĐẦU TIÊN CÓ BÁN KÍNH BAO NHIÊU MÉT?