Bão Xoáy (Q) của Cuồng Long có thể đẩy lùi tối đa bao nhiêu lần?