Guide garen mã¹a 11: bảng ngọc bổ trợ vã  cã¡ch lãªn ä‘ồ cho garen