Bãi dung nham của Boss Đại Hỏa Ngục Vương tồn tại trong bao nhiêu giây?