+

Phụ bản vườn thiên quy có thể đi được mấy lần trong ngày?

+

Khi Tim Sắt bước vào cơ chế đặc biệt, có bao nhiêu Cơ khí tấn công được gọi ra?

+

Trang bị nào không thể thức tỉnh?

+

Nhẫn Vua rồng nhận được từ đâu?

+

Ngọn giáo của Phán xét là trạng thái bất lợi xuất hiện trong phụ bản nào?

+

Cách hát karaoke trên máy tính win 7

+

Iruga là tên boss trong phụ bản nào?