+

To name a few là gì

+

Septic tank là gì

+

Cư xá tiếng anh

+

Feel the beat là gì

+

Medicine là thuốc gì

+

Power cord là gì

+

đồng hồ tiếng anh là gì

+

Cái muỗng tiếng anh là gì

+

Cối xay gió tiếng anh

+

Quá khứ của play