2 cầu sét do Đại Hỏa Ngục Vương gọi ra xuất hiện ở góc nào?